Kirjanpito

Kirjanpito-ohjelma käynnistyy päävalikosta kohdasta Kirjanpito. Kuvaruutuun ilmestyy ensiksi kirjanpito-ohjelman täyttöruutu (lomake). Lomakkeen lokeroihin (kenttiin) Kuitti selitys, Kuitin päivä, jne. täytetään sopivat tiedot. Kentästä toiseen pääsee nuolinäppäimillä, Enterillä tai hiirellä Seuraavaan korttiin pääsee PgDn ja edelliseen PgUp näppäimillä. Kirjanpitovientejä voidaan käsitellä myös taulukkomuodossa. Tästä enemmän jäljempänä.

Kirjanpito-ohjelman lomakkeessa/kortissa on täytettäviä kenttiä seuraavasti:

Ohjelma laittaa tositenumeron yleensä automaattisesti. Tositenumero on yleensä yksi suurempi kuin edellisessä kortissa. Tositenumeroihin voidaan valita erityiset tositenumerosarjat. tästä tarkemmin kt. Tositenumerosarjat.

Vientien jakaminen

Kirjanpitoviennit voidaan jakaa verottomaan ja Alv-osuuteen lisäämällä uusi kortti ja laittamalla Tosite/kuittinumero samaksi kuin edellisessä kortissa.

Vienti voidaan jakaa yksinkertaisesti painamalla nappia Jaa tosite osiin tai jos kyse on Alv -jaottelusta painamalla nappia Kuori Alv omaksi vienniksi, jolloin ohjelma jakaa tositteet. Katso lisää tarkemmin Vientien jakaminen osiin.

Kirjanpito taulukkomuodossa

Yleensä tositteita käsitellään täyttämällä kentät (tosite, tositteen päivä, .jne.) sopivilla tiedoilla. Tiedot voi kuitenkin syöttää suoraan taulukkoon. Taulukossa yksi rivi vastaa yhtä ”korttia” ja sarakkeet vastaavat lomakkeen kenttiä.

Tiedot voi myös syöttää erikseen avattavaan taulukkoon. Painamalla nappia Viennit taulukkomuodossa kirjanpitovientejä voidaan käsitellä taulukkomuodossa. Tällöin mm. viennit voi jakaa helposti ja tapahtumien selailu on nopeampaa.

Taulukossa sarakkeita voidaan kelata oikealla ja vasemmalla mm. näppäimistön nuolinäppäimillä. Pystysuunnassa taulukkoa voidaan kelata nuoli-alas/ylös näppäimillä ja PgUp ja PgDn (Page Up ja Page Down) -näppäimillä.

Taulukossa rivejä voi poistaa painamalla nappia Poista rivi tai painamalla Del -nappia (Delete -näppäin). Voit myös ”maalata” rivejä. Maalaus tapahtuu siten, että painetaan ns. Shift -näppäin alas ja pidetään alapainettuna ja sitten painetaan esim. nuoli-alas -näppäintä, jolloin rivit maalautuvat mustaksi. Maalaus loppuu kun Shift nostetaan ylös. Klikkaamalla maalattua riviä hiiren oikealla näppäimellä saadaan esiin valikko, jossa rivit voi poistaa tai tehdä jotain muuta niille.

Ylemmältä riviltä voi kopioida tietoa valitsemalla pudotusvaliko Kopioi ylempää. Painamalla Kopioi koko rivi ohjelma kopioi koko ylemmän rivin (tietueen).

Taulukossa voi myös laskea jaetun tositteen saldon kt kuva:

Datamiken tilikartat

Datamikessä on valmiita tilikarttoja riippuen yritys- tai yhteisömuodosta. Eri yritys- ja yhteisömuodoista on myös erilaisia vaihtoehtoja.

Kirjanpitoa ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa heti aluksi on syytä tarkistaa onko valmiissa tilikartassa tarvittavat kirjanpitotitilit.

Tilikarttaa voidaan muokata esim. seuraavasti

Tilikarttaa voidaan muokata myös kirjanpito-ohjelmassa: päävalikossa paina nappia Kirjanpito ja tee vastaavasti tilikartassa, joka on ikkunan oikeassa reunassa.
Tilikartan muokkaamisesta katso lisää tästä

Tilikartan tulostus

Tilikarttaa voidaan tulostaa mm. seuraavasti:

Tilikartan sarakkeet

Tilikartan käsittelystä on opastevideo. Päävalikossa paina Kirjanpito ja sitten ? -nappia kuvaruudun oikeassa alanurkassa. Valitse Tilikartan ja tulos- tasekaavan muokkaus.

Kerran perustettua tai muokattua tilikarttaa voidaan myöhemmin käyttää ja tilejä lisätä tai muuttaa.

Tilino

Tilikartassa tilino-sarakkeeseen tallennetaan tilinumero.

Selitys

Selitys -sarakkeeseen laitetaan jokin sopiva selite.

Vero (Alv-%)

Mikäli tilille on tarkoitus syöttää arvonlisäverollisia tositteita tilille kerrotaan sopiva alv-%. Joillekin tileille on esimerkin vuoksi laitettu jokin alv-%, esim. 22.

Tili 2

Tilikartassa on myös sarake Tili2. Tätä saraketta käytetään ns. tiliryhmäkoodina tilien summan ohjaamiseen tuloslaskelmassa. Tästä enemmän jäljempänä tästä

Tyyppi

Tyyppi -sarakkeeseen tallennetaan 1, mikäli kyseessä on vastattavaa puolen tasetili ja 2, jos kyseessä on tulo/menotili. Jos kyseessä on vastaavan puolen tasetili tyyppi on 3. Tulo/meno tilejä käytetään yleensä kaikenlaisiin ostoihin, myynteihin ja maksuihin. Myös poistot ovat tulo/menotilejä. Tasetilit ovat yleensä rahoitustilejä, jotka toimivat ostojen, myyntien, jne. vastatileinä. Tasetileille merkitään myös omaisuus.

Debet ja Kredit

Debet-ja kredit-kenttiin ei ole syytä tallentaa mitään. Ohjelma tallentaa näihin sarakkeisiin tuloslaskelmaa ja tasetta laskettaessa käytettävät luvut.

Rivi

Ohjelma pitää tilikartan numerojärjestyksessä Rivi -sarakkeen mukaan.

Uusi kirjanpitotili (uusi rivi taulukossa) saadaan luoduksi valitsemalla valikosta kohta Lisää rivi.

Tilin avaus & päättäminen

Tilin avaus tai kun tilille siirretään varoja tai tilin varat nollataan esim. uuden kauden alussa suoritetaan omana kirjanpitovientinä. Varsinaista tilin päättämistä ei tarvitse Datamikellä tehdä.

Tilinavaukset on syytä tehdä viimeistään ennen kuin halutaan tuloslaskelma/tase raportit.

Tilinavaus voidaan tehdä pääasiassa kahdella tavalla:

Tilinavaus kun Datamike otetaan käyttöön ensimmäisen kerran

Tilinavaus kun edellinen tilikausi on tehty Datamikellä

Tilinavauksen poistaminen

Jos haluat tehdä tilinavaukset uudestaan poista kirjanpidon vienneistä ko. kauden vanhat tilinavausviennit. Toimi seuraavasti:

Huomioitavaa kirjanpidossa ja aputoimintoja

Tilinumero ja vastatili

Useimmiten jokaisella viennillä on ns. päätili ja vastatili. Kirjanpitovienti, esim. tilinavaus, voidaan syöttää myös vastatilittömänä, ts. viennillä on tili nro. mutta vastatiliä ei ole. Tällöin käyttäjän on syötettävä vastaava summa vastavienteinä niinkään ilman vastatiliä niin että tase menee tasan.

Yllä olevassa kuvassa taulukossa tilille 2000 (Oma pääoma), joka on taseessa vastattavaa puolella on laitettu 2500 euroa. Sama määrä on laitettu taseen vastaavaa puolelle tiliille 1900 Kassa 2500 eur. Näin tase saadaan menemään “tasan”. Samat viennit voidaan toteuttaa myös seuraavan kuvan mukaisesti.

Jälkimmäisessä esimerkissä ohjelma huolehtii itse vientien viemisestä vastatileille taseen vastaavaa -puolelle.


Valuuttakurssit

Datamikessä on erillinen tietokanta, johon voidaan tallentaa valuutat ja niiden kurssit eri aikoina. Datamike vertaa kuitin päivämäärää ja valuuttaa ja laskee tulostuksia varten oikean kurssin. Esimerkiksi, jos kirjanpitoon on syötetty vienti, jossa kredit puolella on 1000 USD ja viennin päiväys on 01.06.2008 ohjelma etsii valuuttatietokannasta USD:n kurssin ja kertoo kirjanpidossa ko. viennin kredit -summan USD:n kurssilla, joka on merkitty valuuttatietokantaan.

Ei voi muuttaa -ilmoitus

Kun kirjanpitoon on tallennetu tietoa jo jonkin aikaa vanhojen kuittien kohdalle tulee ilmoitus Ei voi muuttaa. Silloin kortin tietoja ei voi enää muokata ja kortti on “lukittu”. Datamike liittää tämän ilmoituksen n. 60 päivää sen jälkeen kun vienti on syötetty. Näin siksi, että ATK-kirjanpidolta edellytetään, että kerran syötettyjä tietoja ei voi muuttaa jälkeenpäin. Mahdolliset korjaukset on tehtävä kirjanpidollisesti korjausvienteinä.

Pikakopio edeltävästä kortista

Pudotusvalikon Kopioi edellisestä kohta Kopioi kenttä -näppäin (taulukkomuodossa Kopioi ylempää) on hyödyllinen täytettäessä kirjanpidon tietoja. Se kopioi tiedon edellisestä tietueesta käsillä olevan tietueen kenttään. Esim. jos ollaan tallentamassa kirjanpitoon useita kirjanpitotositteita, joilla on sama päivämäärä, voidaan päivämäärä -kentän kohdalla painaa Kopioi kenttä, jolloin päivämäärätieto kopioituu edellisestä tietueesta ilman, että sitä tarvitsee kirjoittaa käsin uudestaan. Alt+K on pikavalinta tälle toiminnolle.

Yrityksen perustaminen ja muutama mallivienti

Ohessa esimerkki miten kirjanpito aloitetaan ja tehdään muutama mallivienti.

Kirjanpidon ylläpito on pääasiassa kuittitietojen sisään syöttämistä. Kuiteista tallennetaan yleensä seuraavat tiedot: 1) jokin selite kuitista, 2) kuitin päivämäärä, 3) tilinumero ja vastatili. Yleensä vastatili on joku tasetili, esim. Kassatili tai Pankkitili. Edellisen tilikauden voitto tai tappio on syytä syöttää omana korttinaan, jossa tilinä on "Edellisen tilikauden tappio/voitto" ja vastatilinä Kassa. Seuraavassa esimerkissä on yrittäjä Matti Meikäläisen kirjanpito:

Kun tositteet on syötetty Matti laskee tuloslaskelman ja taseen ja saa sieltä tilikautensa voiton. Katso edempänä kappaleesta Tilinavaus kun edellinen kauden tuloslaskelma/tase on laskettu Datamikellä.

Esimerkki: kahden tositteen syöttäminen Datamikeen

Oletetaan, että sinulla on kaksi kuittia, jotka haluat syöttää Datamiken kirjanpitoon. Kuitit ovat:

Jotta voit syöttää tiedot kirjanpitoon toimi seuraavasti:

Ensimmäinen vienti on nyt syötetty. Painetaan Enter,  jotta päästään syöttämään seuraavaa vientiä. Ohjelma kysyy Haluatko lisätä uuden tietueen, johon vastaat OK. Uudelle lomakepohjalle tallennetaan tiedot vastaavasti kuten edellisessä esimerkissä:

Pulmakohdan muodostaa mitä syötetään Tili nro. kenttään. Tilikartassa ei nimittäin ole sopivaa tiliä konsultointipalkkioita varten. Uusi tili voidaan kuitenkin lisätä tilikarttaan seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan, jonka jälkeen voi palata laittamaan puuttuvan tilinumeron.

Esimerkki: tilikartan muokkaaminen

Nyt tilikartassa on oma tili (tilino: 3050) konsultointipalkkioita varten.

Tilikarttataulukosta pääsee pois takaisin päävalikkoon painamalla kaksi kertaa Esc -näppäintä.

Esc -näppäimellä pääsee Datamikessä yleensäkin “taaksepäin”.

Huom! Datamiken tilinumerot on kaksi tai nelinumeroisia. Jos haluat muuttaa kaikki tilinumerot esim. neli- tai useampinumeroisiksi kirjoita omat tilinumerosi Datamiken tilikartan tilinumeroiden päälle kun otat kirjanpito-ohjelman ensi kertaa käyttöön. Ohjelma ei mene “sekaisin”, vaikka tilinumerot kokonaan muutettaisiin toisiksi.

Datamiken mukana tulevissa perustilikartoissa on kaikki ne tilit, mitkä kuuluu tuloslaskelma/taseeseen. Näin ollen tilikartassa pitää olla kaiken tyylisiä tilejä. Useimmiten tilikarttaan tarvitaan lisää tilejä, jotka on mitoitettu oman yrityksen tarpeisiin. Uuden tilin lisäämisessä kannattaa pitää seuraava asia mielessä niin tilien lisääminen on helppoa:

Tilikartan ja tuloslaskelman yhteys tili2

Ennenkuin ensikertaa ryhdyt muokkaamaan tilikarttaa seuraava esimerkki havainnollista miten summat siirtyvät kirjanpidosta tuloslaskelmaan ja taseeseen. Toimi seuraavasti:

Pääkirjan, päiväkirjan, jne. tulostaminen

Ohessa esimerkki miten tulostetaan pääkirja tai päiväkirja. Tässä esimerkissä edellytetään, että kirjanpitoon on syötetty valmiiksi kirjanpidon tositteet:

Esiin tulee ns. kirjanpidon kriteerilomake, josta käsin voidaan suorittaa erilaisten tietueiden etsimisiä, laskentoja ja printtauksia. Uusi lomakepohja muistuttaa varsinaista lomaketta, mutta kentät ovat tyhjiä ja numerokentissä on 0. Lisäksi jokaista päivämääräkenttää kohden on kaksi päivämääräkenttää. Tätä valikkoa käyttämällä voidaan rajata mitä tietueita halutaan hakea, printata tai laskea. Muutama esimerkki selventää parhaiten tämän lomakepohjan käyttöä:

Esimerkki 1

Halutaan tulostaa kaikki ne tammikuun 2020 viennit, joissa tili on 3100. Toimitaan seuraavasti:

Esimerkki 2

Halutaan etsiä missä on sellainen kuitti, jossa on selitteenä Puhelinlasku #1. Toimi seuraavasti:

Kaikkia kriteerejä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Näin tulostus voidaan rajoittaa hyvin monipuolisesti. Ohjelma ei huomio etsintäkenttää, kun seuraava pätee: numerokentässä (esim. debet) on 0 ja tekstikenttä (esim. kommentti) on tyhjä. Numerokenttiä vertailtaessa ohjelma tarkistaa onko suurempi -ehdon mukaan. Päivämääräkriteeriksi kannattaa kirjoittaa “kaikenkattava” päivämääräväli, esim. 1.1.1900 - 1.1.2100, mikäli halutaan, että kaikki tositteet tulevat mukaan.

Esimerkki: Tilinpäätös, tuloslaskelma & tase

Ohessa esimerkkejä miten lasketaan ja tulostetaan tuloslaskelma & tase esim. tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 niin, että edellinen vuosi on tulostettu rinnalle. Se voidaan tehdä kahdella tavalla.

Ohessa helpompi tapa:

Ohessa toinen tapa. Tällä vaihtoehdolla voidaan monipuolisesti valita, mitä tulostuu edellisen laskelman rinnalle. Voit esim. käydä vaihtamassa päälle toisen yrityksen. Voit antaa myös kriteeri-ikkunaan päivämäärien lisäksi esim. kustannuspaikan tms..

Nyt on vuosi 2013 laskettu ja tulostettu ”muistiin”. Vuoden 2014 osalta tehdään paljolti samat toimenpiteet:

Vastaavasti voit tulostaa lisää tilikausia tms. rinnalle. Edellytyksenä on, että ensimmäinen tulostus tehdään ilman ruksia Tulosta edellisen tuloslaskelma rinnalle ja seuraavissa laskelmissa em. kohta on ruksattu. Voit myös tulostaa budjettivertailuja muita yrityksiä tai yhteisöjä.

Tuloslaskelma/taseen tulostus kustannuspaikoittain tai projekteittain

Esimerkki: Kirjanpitosi koostuu erilaisista kustannuspaikoista. Aina tositteita syöttäessäsi olet laittanut kustannuspaikan sille varattuun kenttään. Nyt haluat tietää osan valittujen kustannuspaikkojen tulos/taseen.

Aputoimintoja tositteiden syöttämisessä

Automaattiviennit

Automaattiviennin avulla saat kirjanpito-ohjelmaan valikon, josta voit yhdellä näpäytyksellä täyttää käsillä olevaan tositteeseen vakiotietoja. Automaattivientejä käytetään silloin kun kirjanpidossa on samanlaisia tositteita, esim. "Sähkömaksu", "Vuokra" jne..

Automaattivientejä kutsutaan usein myös kirjaussäännöiksi.

Samankaltaisia toimintoja voidaan tehdä myös Datamiken makrosysteemillä.

Automaattiviennin luominen

Ohessa esimerkki miten saat esim. automaattiviennin, jossa kustannuspaikka on A123, tilinumero on 3100 ja vastatili 1900.

Nyt automaattivienti on luotu

Automaattiviennin toteuttaminen

Kun halutaan toistaa automaattivienti painetaan kirjanpidon ikkunassa automaattiviennin otsikkoa. Tällöin ohjelma laittaa kustannuspaikaksi A123, tilinumeroksi on 3100 ja vastatiliksi 1900.

Muut automaattivientitoiminnot ikkunassa Automaattiviennit

V-nappi

Tällä napilla voi valita käsittelyyn jonkin toisen automaattiviennin.

Tallenna nämä asetelmat "nn" -tilalle

Valitsemalla tämän kohdan ja painamalla OK voit tallentaa muutetut tiedot käsillä olevaan automaattivientiin.

Lajittele automaattiviennit aakkosjärjestykseen

Valitsemalla tämän kohdan ja painamalla OK voit lajitella automaattivienti -taulukon aakkosjärjestykseen.

Tallenna automaattivientitaulukko toiseen tiedostoon

Valitsemalla tämän kohdan ja painamalla OK voit tallentaa automaattivienti -taulukon toiseen tiedostoon. Myöhemmin voit hakea tallennetut tiedot ja näin ylläpitää useita erilaisia taulukoita.

Hae automaattivientitaulukko toisesta tiedostosta

Valitsemalla tämän kohdan ja painamalla OK voit hakea automaattivienti -taulukon.

Laskentakaava summakentässä

Debet ja Kredit kentässä vieressä on pieni pistenappi. Sitä painamalla tai kentässä näppäilemällä Alt+* esiin tulee pieni laskentaikkuna. Siihen voit syöttää laskentakaavan.

Painamalla Enter laskettu numero siirtyy kenttään. Ikkunassa Viennit taulukkomuodossa on myös vastaava toiminto.

Viivakoodilaskun lukeminen

Kirjanpidon tositteeksi voi myös lukea viivakoodilukijalla (esim. kynä tai pistooli) laskussa oleva tieto. Valitse pudotusvalikko Muut toiminnot ja sieltä kohta Lue lasku viivakoodilukijalla tai paina sen pikavalinta Alt+1.

Kuva tositteesta

Jos haluat esim. skannerilla skannata kuvan JPG muodossa tositteesta tallenna se Datamiken hakemistoon hakemistoon.

Mikäli kirjanpitotiedostosi on toisessa hakemistossa tallenna kuva siihen hakemistoon, jossa kirjanpitotiedostosi on. Tiedostonimi ja hakemisto on kerrottu kirjanpito-ohjelman ylälaidan ikkunapalkissa. Huom! tiedostonimi pitää olla muotoa [numero].jpg, esim. 12345.jpg tai 45875.jpg jne. Valitse kirjanpidon kortissa pudotusvalikko Tuo/lisäinfo ja sieltä kohta Lisää/muokkaa kuvatiedostoa.

Kuva tulostuu mm. kun valitse kirjanpidon kortissa pudotusvalikon Muut toiminnot ja sieltä kohta Tulosta tosite.

Pyri pitämään kuva mahdollisimman selkeänä ja hyvin pakattuna, ettei se vie liikaa kovalevytilaa. Kuvatiedostot vievät yleensä paljon tilaa.

Lisätekstin tallentaminen

Kirjanpidon kommentti-kentän ja tilikartan välissä on myös nappi:

Tätä klikkaamalla saa esiin pienen tekstieditorin, jonne voit laittaa myös pidempia tekstejä.
Teksti-ikkunan saa pois näkyvistä valikosta Tuo/lisäinfo ja Lisää/muokkaa lisätekstiä ja Pidä lisätieto esille kortissa.

Lisätiedon saa myös em. valikosta esiin: valitse kirjanpidon kortissa pudotusvalikko Tuo/lisäinfo ja sieltä kohta Lisää/muokkaa lisätekstiä.

Esiin tulee valikko, josta valitse Käsittele lisätietoa. Esiin avautuu tekstieditori, jonne voit kirjoittaa pidemmän selvityksen koskien tositetta. Kun poistut tekstieditorista ohjelma kysyys haluatko tallentaa tekstin. Vastaa kyllä/OK tms..

Tositenumeron etsiminen

Kun haluat mennä johonkin tositteeseen (tositenumeroon) mene kirjanpitoon ja valitse pudotusvalikko Mene ja kohta Tositteeseen no..

Ohjelma kysyy tositenumeron ja aikavälin, jolta tosite etsitään. Anna ne ja paina OK, niin ohjelma tuo esiin halutun tositteen.

Tositenumeroaukot

Kun syötät vientejä kirjanpitoon ja annat tositenumeron käsin voit epähuomiossa jättää jonkun tositenumeron väliin. Vastaavasti saatat vahingossa poistaa jonkun kortin. Tällöin tosinumerointi ei ole "juokseva", esim. 1,2,3,4,.. vaan esim. 1,3,4,... . Mikäli haluat tarkistaa onko tositenumeroinnissa aukkoja paina kirjanpitokortin vasemmassa alanurkassa olevaa V-nappia ja sitten Etsi tositeno. aukkoja. Ohjelma kysyy vielä aikavälin. Ohjelma käy läpi kirjanpidon ja etsii onko annetulla aikavälillä aukkoja tositenumeroissa.

Tilin saldo

Tapa 1 - Yksi tili

Kun olet kirjanpidon kortissa paina tilinumeron tai vastatilin vieressä olevaa Saldo nappia. Esiin tulee oheisenkaltainen ikkuna, jossa on tiliväli valmiina. Anna sopiva aikaväli ellei se ole jo valmiina ja paina OK -Laskesummat. Voit tähän ikkunaan lisätä myös usein käyttämiäsi tilejä ja laskea nekin.

Tämä toiminto on myös kirjanpidon taulukkomuodossa, jossa tilin tai vastatilin kohdalla paina pistenappia.

Tapa 2 - Monta tiliä

Päävalikossa paina Kirjanpito ja sitten Printtaa/laske. Anna kriteeri-ikkunaan sopiva aikaväli ja mahdolliset muut kriteerit ja valitse valikosta Suorita laskenta/tilinpäätös. Lopuksi paina OK Printtaa/laske. Esiin tulee aikavälin kaikkien tilien saldot. Mukana on myös muuta laskentatietoa.

Tiliotteen tuominen vienneiksi kirjanpitoon

Monet nettipankit (mm. PayPal) ja pankkiyhteysohjelma (mm. Datamike) voi tallentaa tilotetiedot ns. CSV, TITO, NDA, ym. -tiedostoiksi. Voit hakea nämä tiedot Datamikeen seuraavasti:

Nyt kirjanpitoon on haettu tiliotteessa olleet asiat.

HUOM! Ensi kertaa kokeiltaessa kannattaa tarkistaa, että viennit on OK. Paina kirjanpidossa esim. "Viennit taulukkomuodossa" ja selaa loppuun. Siella on alimmilla riveillä uudet, äsken haetut tapahtumat. Tarkista, että mm. tilit ja Debet ja Kredit on niinkuin pitäisi. Jos ne ovat väärin voit poistaa rivit maalaamalla ne ja poistamalla ne.
Rivien maalaus tapahtuu painamalla sopivan rivin kohdalla Shift-näppäimen alas ja sitten paina Alas-nuolinäppäimiä niin ohjelma "maalaa" rivit siniseksi. Jos epähuomiossa maalaat liikaa vapauta Shift ja paina liian rivin kohdalla Ctrl+"nuoli oikealle/vasemmalle". Tällöin käsillä olevam rivin maalaus poistuu.

Maalaus -toiminto on näytetty myös video-opasteena "Pikavalintanäppäimet" lopussa. Se löytyy useimmista "?"/Neuvo -valikoista.
Jos poistit uudet rivit voi hakea NDA tiedot uudestaan.

Kysymyksiä

Laskin kirjanpidon ja summat eivät tunnu täsmäävän - oikeellisuus

Syötettäessä tapahtumia ja vientejä kirjanpitoon voidaan näppäilyvirheen tms. takia syöttää virheellisiä tietoja. Tälläisiä on mm. vienti, jossa on tilinumero, jota ei tilikartasta löydy tai kuitin päiväksi on annettu tyhjä päivä. Kirjanpito-ohjelman tulostusvalikosta voidaan valita kohta Tarkista oikeellisuus, jossa ohjelma käy läpi halutut viennit ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Ohjelma hälyyttää mm. seuraavista vienneistä:

Ohjelma tulostaa ongelmia sisältävän viennin lisäksi edellisen ja jälkimmäisen viennin. Ongelmavienti on merkitty listauksessa nuolella. Listauksessa näkyy tietuenumero ja kentät tilinumero, vastatili, päivä, selitys, debit ja kredit pyöristettynä ja vientipäivä.

Voit korjata virheelliset tositteet mm. seuraavasti:

Tarviiko kuukauden lopuksi päättää tilit?

Ei. Datamikessä ei tehdä kuukausitilinpäätöksiä - ainoastaan tiliavaus kokonaan uudelle tilikaudelle (yleensä) kerran vuodessa. Tästä lisää ohessa.

Tein kirjanpidon valmiiksi mitä nyt teen lopuksi?

Tee seuraavat toimenpiteet:

Haluan numeroida tositteet uudestaan

Tositteet voidaan numeroida uudestaan kätevästi seuraavasti:

Korjausviennit

Mikäli, jossain tositteessa on korjattavaa ja varsinaista tositetta ei voi muuttaa korjausviennit voi tehdä seuraavasti:

Huomaa, että jos korjattavasta tositteesta on kuorittu Alv pois ja tosite on jakaantunut kahteen osaa myös kuorittu osa täytyy korjata. Muutoin esim. Alv laskelma ei pidä paikkaansa.

Tositteiden uudelleen numerointi

Tositteet voidaan numeroida uudestaan kätevästi seuraavasti:

Tilikartta on jostain syystä muuttunut toisen yhtiömuodon tilikartaksi?

Voit muuttaa tilikartan ja tuloslaskelma/tasekaavat sopivaan muotoon seuraavasti:

Huom! Ohjelma asentaa valittuun yritykseen peruskaavan mukaisen tilikartan ja tulos/tasekaavan. Jos olit aiemmin tehnyt jotain lisäyksiä ja muutoksia tee ne muutokset ym. uudestaan.

Tilikartassa on paljon tilejä, joita en tarvitse. Voinko poistaa ne?

Kyllä. Ohjelma tosin sivuuttaa laskelmissa ja tulosteissa sellaiset tilit joita ei käytetä. Poistamista ei siis välttämättä tarvita.

Miten tarkistan, että tilikartta ja tulos/tase -kaavat ovat kunnossa?

HUOM! Tarkistuksessa ilmoitetaan lähes aina seuraavasti:

Tämä on kuitenkin OK. Jos tulee muita ilmoituksia puutu niihin asiaankuuluvasti.

Tuloslaskelman ja tilikartan muokkaus

Tuloslaskelma & tase -tulostusta voidaan muokata mieleiseksi. Ohessa esimerkki, miten tilikarttaan lisätään uusi tili Muu myynti, joka halutaan lisäksi näkyvän tuloslaskelmassa omana välisummanaan:

Ohessa tulostusohjeiden Tyyppi -sarakkeen koodit:

Tilien poistaminen

Jos haluat poistaa tilijä tilikartasta voit poistaa rivejä painamalla Del/Delete -näppäintä sopivan tilin kohdalla.
Normaalisti ohjelma sivuuttaa käyttämättömät tilit ja poistaminen ei ole usein tarpeellista.
Jos epähuomiossa poistit tilin voit palauttaa sen takaisin pudotusvalikosta Muut toiminnot ja valitse Tuo tilejä alkuperäisestä tilikartasta.

Rivien poisjättäminen

Jos haluat, lyhentää tuloslaskelmaa tai tasetta voit poistaa rivejä painamalla Del/Delete -näppäintä. Jos haluat poistaa joitain rivejä näkyvistä niin, että ne lasketaan kuitenkin mukaan voit laittaa ko. rivien Lisäehto -sarakkeelle X-merkin. Kt. esim. oheinen kuva. Kt. esim. oheinen kuva oikeanpuolinen taulukko.

Esimerkissä rivit 30-90 jäävät näkyvistä pois (alla oleva kuva, oikea taulukko), mutta niiden yhteenlaskettu summa tulee kuitenkin kuten normaalisti Liikevaihto -riville.

Tilikartan ja tuloslaskelman tarkistaminen

Jos tilikarttaan ja tuloslaskelmaan tehdään muutoksia näiden muutosten oikeellisuutta voidaan tarkistaa ohjelman Tarkempi tuloslaskelma & tase valikon kohdassa Tarkista tiedostot. Valitsemalla se voidaan tarkistaa tilikartasta ja tulosteista seuraavat asiat:

Tuloslaskelman ja taseen ulkoasun muokkaaminen

Tuloslaskelmaa ja tasetta voidaan muokata seuraavasti:

Lisäselvityksen laittaminen tuloslaskelmaan tai taseeseen

Kun valmis tuloslaskelma ja tase esitetään hallituksen jäsenille ja/tai muuten halutaan tarkentaa joitain kohtia voidaan varsinaisen laskelma yhteyteen liittää selventäviä tekstejä. Esimerkiksi kaksi kautta rinnan saattaa näyttää tältä:

Edelläolevaan laskelmaa voidaan esim. liittää selvitys mistä johtuu liikevaihdon muutos. Se tapahtuu seuraavasti:

Kun seuraavan kerran tulostat laskelma toimi seuraavasti:

Katsotaan vielä miten ohjelma tulostaa lisäselvityksen.

Jos katsot taulukkoa huomaat, että Liikevaihto -rivillä on Lisäehto sarakkeessa esim. ;15;tu1234.txt. Näiden merkitys on seuraava: 15 kertoo kuinka monta milliä lisäselvitys tulee sisennettyä oikealle. Voit muuttaa arvoa jos haluat. tu1234.txt on tiedosto, johon kirjoitit lisätekstit. Tämä tiedosto sijaitsee samassa hakemistossa kuin varsinainen tuloslaskelmakaava.

Jos haluat poistaa lisätekstit Selvitykset -napista aukeutuvasta ikkunasta painamalla Poista selvitykset oheisen rivin alta tai Poista selvitykset kaikista riveistä. Jälkimmäinen poistaa kaikista riveistä.

Mistä koostuu tuloslaskelman ja taseen loppusummat?

Tuloslaskelman ja taseen summat muodostuvat useimmiten useamman tilin yhteenlasketusta loppusaldosta. Kun haluat tietää tarkkaan mistä em. loppusumma koostuu toimi seuraavasti:

Tulostettuasi tuloslaskelman huomaat, että Ostot tilikauden aikana on (esim.) 160 euroa. Tulosta sama uudestaan, mutta ennen tulostusta rasti kohta Erittele mukaan myös kaikki tilisaldot. Tällöin ohjelmat tulostaa saman tuloslaskelman uudestaan, mutta summa 160 on eritelty kuvan sivulla mukaisesti tilisaldoihin.

Yhteensä -kaavan lisääminen Tulos/tase -kaavoihin

Tuloslaskelmaan ja taseeseen voidaan lisätä itsemääriteltyjä "yhteensä" rivejä muutoin kuin käyttämällä 5-2-3 -numeroita tyyppi -sarakkeessa. Ohessa esimerkki miten taseeseen lisätään uusi yhteensä summa, jossa on laskettu A Pysyvät vastaavat ja B Vaihtuvat vastaavat -ryhmissä olevat Ennakkomaksut yhteen:

  1. Datamiken päävalikossa paina Tarkempi tuloslaskelma ja tase. esiin tulee valikko, josta valitse Käsittele tuloslaskelma/tasetta ja paina OK..
  2. Esiin tulee taulukko, jossa on tuloslaskelman ja taseen kaavat. Selaile taulukkoa alaspäin kunnes löydät rivin II Saamiset (rivi on taseessa yleensä B Vaihtuvat vastaavat -ryhmän alla). Mene tämän rivin yläpuolelle ja paina Lisää rivi alle nappia. Uusi rivi tulee taulukkoon juuri ennen II Saamiset.-riviä. Tähän halutaan tulostuvan yhteissumma eri ennakkomaksuista.
  3. Valitse pudotusvalikko Muut toiminnot ja sieltä Lisää yhteensä kaava. Esiin tulee uusi ikkuna. Selaa vasemman puoleista taulukkoa kunnes kohdalle osuu taseesta A Pysyvät vastaavat -ryhmän alta (86) 7. Ennakkomaksut (sulun sisällä voi olla toinen numero). Valitse se kohta. Paina > nappia. Oikean puoleiseen taulukkoon kopioituu sama rivi. Selaa edelleen vasemman puoleista taulukkoa kunnes kohdalle osuu taseesta B Vaihtuvat vastaavat -ryhmän alta (26) 5. Ennakkomaksut. Valitse se kohta. Paina > nappia. Oikean puoleiseen taulukkoon kopioituu sekin rivi.
  4. Lopuksi paina OK. Palaat takaisin taulukkoon. Laita Selitys -sarakkeeseen sopiva teksti, esim. Ennakkomaksut yhteensä tms..

Voit soveltaa samaa ohjetta myös muiden yhteensä kaavojen lisäämiseen.

Datamiken tehokäyttäjille

Huomaa, että Lisäehto -sarakkeeseen on ilmestynyt joku teksti (se voi olla muutakin) ;;;tk5968.dmf. Tämä viittaa Datamiken ohjelmatiedostoon tk5968.prg, jossa on varsinaiset laskentakaavat yhteensäsummille. Jos haluat viritellä Datamikeä voit siihen tehdä muutoksia.

Tase-erittely

Edelliseen liittyen jos haluat lisäksi tietää vielä tarkemmin ruksaa myös kohta ...ja tositteet. Tällöin ohjelma tulostaa tilisadon lisäksi myös tositteet.

Pääkirjatulostus

Vielä edelliseen liittyen saat tarkat erittelyt eri summista pääkirjasta. Esim. jos haluat tietään 4100 tilin tapahtumat toimi seuraavasti:

Budjetointi

Budjetin laatiminen Datamikellä käy lähes samalla tavalla kuin kirjanpidon laatiminen. Budjetti on Kirjanpito-ohjelmalla laaditaan kakkoskirjanpito.

Aikaan perustuva budjettivertailu

Ohessa toimintamalli miten laaditaan budjetti ja verrataan sitä kirjanpitoon:

Budjetin vertailu kirjanpidon tuloslaskelmaan ja taseeseen

Ohessa esimerkki miten lasketaan ja tulostetaan tuloslaskelma & tase esim. tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 niin, että budjettti on tulostettu rinnalle:

Nyt on budjetti laskettu ja tulostettu. Rinnalle tulostettava varsinainen kirjanpito tehdään paljolti samalla tavalla:

Tulo/meno vertailu

Kirjanpidossa voidaan suorittaa graafisena ns. tulo/meno vertailu. Ohjelmaa laskee tulo/meno -tileistä yksinkertaisen kredit-debet -laskelman. Ohessa esimerkki:

Kirjanpidossa tai budjetissa on tuloja menoja kirjattu kaudelle 2002. Halutaan tietää miten tulot ja menot ovat toisiinsa nähden.

Esimerkki: tositteen jakaminen

Alv-jako

Ohessa ohjeet miten kirjanpitovienti jaetaan verottomaan ja verolliseen osuuteen:

Ohjelma säilyttää Alv-prosentin ja tilinumeron. Jos muutat niitä Alv-jako -ikkunassa uudet arvot ovat voimassa kunnes palaat takaisin päävalikkoon.

Tositteen osittelu

Vaihtoehtoisesti voit jakaa tositteen osiin. Paina kirjanpidossa nappia Jaa tosite osiin. Tällön kuvaruutuun tulee taulukko, jossa tosite voidaan jakaa osiin automaattisesti (kt. seuraava kuva). Muista antaa tilinumero jokaiselle riville ja katso, että Debet ja Kredit sarakkeet menevät tasan. Jos teet kirjanpitoa nettoperiaatteella Alv osuus on näyttävä omalla rivillään (kt. taulukkokuva). Alv:n voit kuoria tässä taulukossa painamalla Kirja -rivillä olevaa pistenappia. Ennen napin painamista muista antaa tili riville (tässä esimerkissä se on 4100).

Miten saan samat tositteet lähekkäin tai alekkain?

Tositteet voi lajitella taulukkomuodossa.

Esimerkki: miten Alv ja varallisuus laitetaan

Tase-tileille ei anneta arvonlisäveroa tilikarttaan. Jos yritykselle hankitaan varallisuutta arvonlisävero käsitellään seuraavasti:

Nettoperiaate (alv kuoritaan aina tositteita syötettäessä)

Esimerkki:

Ostetaan auto 10 000 euroa

Tosite 1

Tilinumero: Autot, koneet ja kalusto alv 0% (esim.)

Vastatili: pankkitili, alv 0%

Debet: 8196.70

Kredit: 0


Tosite: 1 (toinen kortti, tositenumero laitetaan samaksi)

Tilinumero: Alv velka alv -100%

Vastatili: pankkitili, alv 0%

Debet: 1 803.30

Kredit: 0

Bruttoperiaate (summat annetaan sellainaan arvonlisäveron kanssa)

Esimerkki:

Ostetaan kopiokone 2 500 euroa

Tosite: 1

Tilinumero: Koneet ja kalusto (tasetili) alv 22% (esim.)

Vastatili: pankkitili, alv 0%

Debet: 2 500

Kredit: 0


Huomaa, että normaalisti Datamiken tasetileille ei laiteta alv prosenttia. Tässä tapauksessa voidaan laittaa.

Huom! Bruttoperiaate on yleensä vielä sallittua kirjanpidossa, mutta nettoperiaatteeseen kannattaa siirtyä ennen pitkää. Suosituin tapa Datamiken käyttäjillä lienee syöttää kirjanpidon tositteet bruttoina ja sitten kuoria niistä Alv pois esim. kerran kuussa ennen Alv ilmoituksen tekoa.

Tilintasaus

Silloin tällöin huomataan, ettei esim. pankkitili täsmää kirjanpidon pankkitilin kanssa. Näin usein käy kun pankkitililtä tehdään yksityisnostoja ja/tai omalta tililtä maksetaan firman laskuja (T:mi, ammatinharjoittaja, KY jne.). Tämä ero on täsmättävä lopullisessa kirjanpidossa. Tilit voi täsmätä käsin syöttämällä asiaankuuluvat viennit esim. tilille 2010 Yksityisnostot, jotka hyvitetään kauden lopussa (ko. tili nollataan).

Saman voi tehdä automaattisesti koko tilikaudelta seuraavasti:

Nyt tiliotteesi ja kirjanpitosi ko. tilin osalta täsmäävät. Huom! Kauden lopussa yksityinostotili on yleensä nollattava. Mitä tilejä tähän käytät (oma pääoma, velkatilit, velan lyhennystilit) riippuu kirjanpitosi luonteesta. Kysy tästä tarkemmin kirjanpitäjältäsi.

Tositesarjat

Kun lisäät uuden tositteen ohjelma laittaa Kuitti/tositenumeron automaattisesti (paitsi jos käytät lisää väliin -toimintoa). Normaalisti Datamike käyttää juoksevaa tositenumerointia ja uuteen korttiin laitetaan yhtä suurempi tositenumero kuin edellisessä kortissa.

Voit luoda myös erilaisia tositenumerosarjoja. Esim. jos syötät samaan kirjanpitoon usean alayrityksen tositteita voit käyttää kullakin alayrityksellä omaa tositesarjaa. Samoin myös jos syötät sekaisin kahta tilikautta.

Tällä vaihtoehdolla voit luoda yhden tai useamman tositenumerosarjan. Ohessa esimerkki, jossa käytetään esim. kahta tositenumerosarjaa:

Loin tositesarjan, mutta numerot tuntuvat loppuneen

Luo tositesarja uudestaan. Anna sama koodi, mutta anna aloitusnumero sellaiseksi, josta haluat sarjaa jatkaa.

Syötän tositteita myös toisella mikrossa mihin tiedostoon tositesarjat tallentuvat?

Tositesarjat on tallennettu Datamiken hakemistoon tiedostoihin firsar.dat ja tossar.dat. Datamikessä on myös toiminto, jolla saat selville mikä tiedosto on tällä hetkellä käytössä. Paina missä tahansa Datamiken ikkunassa Shift -nappi alas ja klikkaa hiiren oikeaa nappia. Ikkunan oikeaan ylänurkkaan tulee tietoja ohjelmasta ja mm. tiedosto, jota ohjelma käyttää. Tästä lisää ohessa.

Veroilmoituksen tulostaminen

Kirjanpidon veroilmoitukset voi tulostaa seuraavasti:

Huom! Veroilmoitus on riipuvainen tilikartasta ja tulo/meno/tase -tilien tilirymistä. Jos olet muuttanut tietoja tutustu veroilmoituksen opastevideoon. Sen saat esille painamalla Veroilmoituslomakkeen ikkunassa "? Neuvo" nappia ja valitsemalla Katso opastevideo - Veroilmoituksen tulostus ja muokkaus.

Kuukausiveroilmoitus

Arvonlisäverovelvollisten kuukausiveroilmoituslomake saadaan käynnistymään Datamiken päävalikosta valitsemalla kohta Kuukausiveroilmoitus. Ennen laskelmien tekemistä ohessa ohjeita Alv:n käsittelyyn kirjanpitotositteiden syöttämisessä.

Nettoperiaate

Nettoperiaatteella syötetyistä tositteista on aina kuorittava ALV pois omaksi vienniksi. Vienti voidaan kuoria eri tavoilla:

Viimeisimmässä tavassa kirjanpito aluksi syötetään bruttona ja myöhemmin pyydetään ohjelmaa kuorimaan bruttovienneistä alv:t pois erillisella alv-velka tilille (yleensä 2982). Kun näin tehdään jatkossa myös muille kausille niin tilikauden lopussa koko kirjanpito on nettoperusteinen mikä on nykyään suositeltavampi kuin bruttokirjanpito. Toki voit aikaisemminkin kuoria Alv:n pois, mutta se pitäisi tehdä ainakin ennen Alv-ilmoituksen laskentaa.

Huom! Kun kuorit Alv pois bruttovienneistä ohjelma poistaa siis alkuperäisestä viennistä Alv osuuden pois ja tekee lisäksi uuden viennin, jossa on kuorittu osa. Ohjelma merkitsee tositteeseen toiseen kommenttikenttään tekstin Alv-kuorittu tms.. Näin siksi, ettei ohjelma vahingossa kuori uudestaan alv:tä, jos vahingossa yritetään kuoria alvia uudestaan.

Bruttoperiaate

Kirjanpitoviennin sisältämä ALV vero (bruttoperiaatetta käytettäessä) syötetään seuraavasti:

Bruttoperiaatetta ei juuri nykyään käytetä vaan kirjanpidosta pitää pääsääntöisesti kuori alv pois.

ALV ilmoituksen laskeminen

Kun halutaan selvittää alv-ilmoitusta varten liikevaihtoverollisten ostojen ja myyntien määrä esim. toimitaan seuraavasti:

Nettoperiaatteella syötettyjen vientien laskenta

Kirjanpitoon voidaan syöttää tositteita nettoperiaatteella vientejä. Tällöin bruttovienneistä on kuorittu ALV pois ja siirretty ALV:n osuus erityiselle ALV-velkatilille (tilikartassa tälläisen tilin vero-% on -100). Arvonlisäverolaskelman valikosta valitaan tällöin Laske ALV-tilit (ALV kuorittu etukäteen).

Nettoperiaate on kirjanpidossa nykyään vallitseva käytäntö ja bruttoperiaate on poistumassa, vaikkakin vielä sallittu.

Datamikessä voidaan käyttää kaikkia edellämainittuja tapoja rinnan laskettaessa ALV:tä. Pelkkä bruttoperiaate ja siinä verollisten tilien käyttö on kenties helpoin tapa. Huom! älä kuitenkaan käytä brutto- ja nettoperiaatetta samanaikaisesti ts. kirjanpidossa on osa vienneistä bruttona ja osa nettona. Sen sijaan toimi siten, että syötä tiedot bruttoina, mutta muuta viennit netoiksi ennen laskentoja.

Mikäli käytät nettoperiaatetta voit myös tulostaa kk-veroilmoituslomakkeen painamalla OK Tulosta lomake. Osassa kentistä on laskelmat valmiina. Joihinkin kenttiin täytyy laittaa (kerran) sopivat tiedot esim. Y-tunnus, yhteyshenkilö ym.

Bruttoperiaatteella syötettyjen vientien laskenta

Datamiken päävalikossa painetaan nappia Kuukausiveroilmoitus. Esiin tulee valikko, josta valitaan ensiksi kohta Laske ALV/LVV-bruttotilit. Ohjelma kysyy aikavälin, jolta verot lasketaan . Aikavälin voi helposti valita myös painamalla nappia Valitse aikaväli, jolloin esiin tulee taulukko, josta voit klikata sopivan aikavälin.

Kun ne on annettu paina OK tulosta laskelmat ja ohjelma laskee kuvaruutuun ko. viennit ja niiden verot. Voit vaihtoehtoisesti paina OK Tulosta lomake, jolloin ohjelma laskee mm. TYVI ilmoitusta varten tarvittavan lomakkeen.

Huom! Jos olet alunperin syöttänyt summat bruttoina, mutta sitten niistä on kuorittu Alv pois kyseessä ei ole bruttoperiaate vaan nettoperiaate.

Voit antaa myös koko vuoden aikaväliksi ja ruksata Jaa laskelma kuukausiksi. Tällöin ohjelma laskee koko vuoden kuukaudet sopivasti eriteltynä.

Huom! Bruttoperiaate on käytännössä poistumassa monilta osin. Viranomaiseet yleensä edellyttävät Nettoperiaatetta.

EU ostojen ja myyntien käsittely

Kuukausiveroilmoitusohjelmassa EU osto- ja myyntitilit laitetaan niille varattuihin kenttiin. Painamalla EU tili Alv-% voit muuttaa ja lisätä EU tilejä. Jos käytössä on useampia em. tilejä pistenapilla (kentissä EU myynnit-tili tai EU ostot -tili) saat esiin taulukon, johon voidaan laittaa taulukon riveille käytettyt EU osto- ja EU myyntitilit. Näillä tileillä käytetyt Alv-%:t laitetaan Ehto sarakeeseen pilkulla erotettuna (ensiksi EU myynnit ja sitten EU ostot).

Edellisiltä kuukausilta vähentämättä jäänyt vero

Jos edellinen kuukausi oli tappiollinen em. tappio (edellisestä kuukausiverolaskelmasta) voidaan siirtää seuraavalle kaudelle kohtaan Edellisiltä kuukausilta vähentämättä jäänyt vero. Laita summa em. kenttään ilman etumerkkiä (ilman miinus merkkiä).

Arvonlisäverolaskelman summat

Ohessa esimerkki miten Datamike laskee Alv-ilmoituksen summat. Kuvan esimerkissä kirjanpito koostuu kahdesta tositteesta: 250 euron myynnistä (Alv 24%, 48.39 eur) ja 100 euron ostosta (Alv 24%, 19.35 eur). Vienneistä on kuorittu Alv pois eli kyseessä on nettoperiaate. Tällöin maksettavaa Alv:tä tulee 29.04 eur

Marginaaliverolaskenta

Marginaaliverolaskenta toimii pelkästään nettoperiaatteen kanssa.

Syötä marginaalimyynnit ja ostot bruttoina kirjanpitoon. Käytä ostoissa ja myynneissä sellaisia tilejä, joilla ei ole Alv-prosenttia.

Huomaa esim. kuin kuvassa sinisellä olevat marginaaliosto on merkitty tilille 41081 (alv 0%) ja samoin marginaaliveromyynti tilille 3108 (alv 0%):


Kuukausiveroilmoituslaskelma ikkunassa paina nappia Marginaaliverotilit ja lisää marginaaliverotilit taulukkoon ja kerro myös niiden marginaali-alv-%:

Jatkossa ohjelma huomioi kk-laskelmassa marginaaliveron. Jos kaudella ostot ovat suuremmat syntyy laskelmallista alijäämää, jonka voi hyödyntää seuraavassa kuussa laittamalla edellisiltä kuukausilta vähentämättä jäänyt marginaalivero.

Maksettavan Alv:n syöttäminen kirjanpitoon

Jos joudut maksamaan Alv:tä Lääninverovirastolle maksettavasta summasta tulee niinikään tosite, joka pitää syöttää kirjanpitoon omaksi vienniksi.

Jos käytät bruttoperiaatetta syötä tosite siten, että tilinumeroksi tulee esim. 3930 Välilliset verot. Vastatili on esim. 1900 Kassa.

Jos käytät nettoperiaatetta syötä tosite siten, että tilinumeroksi tulee esim. 29829 Maksettu Alv. Em. tilin veroprosentti pitää olla tällöin nolla. Vastatili on esim. 1900 Kassa.

Kuukausiveroilmoituslomake

Kuukausiveroilmoituksesta voi tulostaa myös erilaisia lomakkeita,  joissa laskelmaa voi muuttaa myös esikatseluikkunassa. Kuukausiveroilmoitus -ikkunassa painetaan tällöin Tulosta lomake nappia. Esiin tulee erilaisia lomakevaihtoehtoja.

Joissakin lomakkeessa voi vaikuttaa siihen, miten lomake lasketaan. Tällöin esikatsluikkunassa on nappi Tee kaavamuutos. Ohessa esimerkki, miten esimerkiksi Vero palveluostoista muista EU-maista muutetaan siten, että siihen lasketaan tilin 4109 summat automaattisesti:

Erilaisista kaavoista voi kysyä lisää Datamiken neuvonnasta.

Kysymyksiä Alv:stä

Tein kk-veroilmoituslaskelma, mutta ne ovat mielestäni väärin

Tulosta aikaväliltä pääkirja ja tarkastele erityisesti vientejä, jotka ovat kirjautuneet erilaisille Alv-velkatileille. Usein ongelma on siinä, että jokin tulo tai meno tosite on vahingossa kirjattu väärälle päivämäärälle, tilille tms.

Voit myös käyttää "hajoita ja hallitse" menetelmää eli laske laskelmat kuukauden ensimmäiseltä viikolta ja katso täsmääkö. Jos täsmää tee laskelmat kuukauden kahdelta ensimmäiseltä viikolta ja katso täsmääkö. Näin haarukoi esiin ne päivät, jolloin jotain tuntuu menevän pieleen.

Olen kuorinut Alv:n joistain vienneistä käsin. Voinko käyttää “kuukausikuorintaa” lisäksi?

Kuukausikuorinta eli kun suoritat kuorinnan Printtaa/Laske -> Kuori Alv pois bruttovienneistä -ikkunoiden kautta ei puutu sellaisiin tositteisiin, joissa toisessa kommenttikentässä on teksti Alv kuorittu tms.. Ohjelma ei siis kuori kaksinkertaisesti käyttäessäsi kuukausikuorintaa.

Jos toisaalta teet kuorinnan käsin tai kirjanpidon kortissa napilla Kuori Alv omaksi vienniksi ohjelma ei tarkista em. ehtoa vaan voit tehdä kaksoiskuorinnan.

Kun tulostan pääkirjaa Alv kuorinta vaikeuttaa pankkitilin saldojen seurantaa

Kun suoritat kuorinnan Printtaa/Laske -> Kuori Alv pois bruttovienneistä -kautta viimeisessä ikkunassa on kohta Laita vastatilille bruttosumma. Jos tätä ei ole ruksattu kuorinta on seuraavasti:

Jos kohta Laita vastatilille bruttosumma on ruksattu kuorinta on seuraavasti:

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa pankkitilille menee bruttosumma.

Toinen vaihtoehto on, että pääkirjaa tulostettaessa ruksataan kohta Erittele tositesaldot (se kysytään ikkunassa Lyhyt/kapea listaus jne.)

Minne kirjaan tappion? Alv laskennan osalta menoja on enemmän kuin tuloja.

Tappioita ei kirjata mihinkään vienniksi. Seuraavan kerran esim. seuraavan kuun kuukausiveroilmoituslaskelmaa tehtäessä laita kenttään Edellisiltä kuukausilta vähentämättä jäänyt vero tappio summa.

Kuorinta ei tunnu onnistuvan joidenkin tositteiden osalta!

Olet mahdollisesti käyttänyt kuorintaa tämän tositteen kanssa aikaisemmin. Poista ko. tositteen toisesta kommenttikentästä teksti Alv kuorittu tms. ja kokeile uudestaan kuorintaa.

Huom! Tarkista myös tositteen päiväys.

Haluan kuoria Alv:n koko vuodelta

Voit toki kuoria Alv:n koko vuodelta. Toisaalta seuraava tilanne täytyy ottaa huomioon: olet kuukausiveroilmoituksen laskenut aina kuukausi kerrallaan bruttoperiaatteella ja kuorinnan jälkeen ne saatetaan laskea nettoperiaatteella. Brutto- ja nettoperiaatteella laskettaessa kuukausiveroilmoituslaskelmassa saattaa pyöristyksistä tulla pieni ero. Tämä ero on toisaalta yleensä aivan marginaalinen, ehkä muutama sentti per kuukausi. Voit tasoittaa pyöristyseron käyttämällä tiliä Alv pyöristys tai sopivalla korjausviennillä.

Joudun tekemään korjausviennin sellaisesta viennistä, josta Alv on kuorittu pois

Ostan firmalle auton. Miten varallisuus syötetään Alv:n osalta?

Kt. ohessa.